Varausehdot

25.7.2016
TUNDREAN VARAUS­ JA PERUUTUSEHDOT

Nämä 25.7.2016 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu­ ja Ravintolapalvelut MaRa
ry:n asiantuntijapalvelun neuvoja huomioiden laadittu.

1. Soveltamisala ja erityisehdot
Näitä ehtoja sovelletaan yksittäisten henkilöiden majoitusliikkeisiin
tekemiin majoitusvarauksiin. Nämä ehdot eivät kuitenkaan koske
yksittäisten henkilöiden tekemiä varauksia, mikäli varaus tehdään ryhmälle,
jonka koko on yli 9 henkilöä eikä loma­asuntojen vuokrausta eikä välitystä.
Näitä ehtoja sovelletaan myös vain sellaisiin internetin kautta tehtyihin
majoitusvarauksiin, jotka tehdään majoitusliikkeen tai majoitusliikeketjun
omien internetsivujen kautta.
Majoitusliikkeellä tarkoitetaan näissä ehdoissa sellaista rakennusta,
huoneistoa tai muuta liikepaikkaa, jossa harjoitetaan elinkeinotoimintana
tapahtuvaa majoitustoimintaa kuten esimerkiksi hotellia, motellia, hostellia,
matkustajakotia ja leirintäaluetta.
Majoitusliikkeellä on oikeus käyttää näistä ehdoista poikkeavia
erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa juhlapyhien,
majoitusliikekohtaisten erityistapahtumien tai majoitukseen liittyvien
oheispalvelujen vuoksi. Näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja voivat
lisäksi käyttää hiihtokeskusten ja muiden vastaavien lomanviettokeskusten
yhteydessä sijaitsevat majoitusliikkeet, joiden toiminnalle on ominaista
suuri sesonkivaihtelu.
Asiakkaalle tulee varauksen vahvistamisen yhteydessä antaa tieto
erityisehtojen sisällöstä.

2. Varaus ja vahvistus
Asiakkaan on varausta tehdessään ilmoitettava nimensä, asuinosoitteensa,
saapumis­ ja lähtöajankohta sekä maksutapa.
Varaus sitoo majoitusliikettä, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti
tai esimerkiksi sähköpostitse. Majoitusliike voi asettaa varausmaksun suorittamisen tai
varauksen vahvistamisen luottokortilla varauksen sitovuuden edellytykseksi.

3. Asiakkaan saapuminen ja lähteminen
Huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16.00 ja se on
luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Majoitusliikkeellä voi olla
tästä poikkeavia tulo­ ja lähtöaikoja.
Huonetta pidetään varattuna asiakkaalle klo 18.00 saakka. Jos asiakas
saapuu majoitusliikkeeseen tätä myöhemmin, hänen on ilmoitettava siitä
majoitusliikkeelle varauksen peruuntumisen uhalla.
Jos asiakas on saapunut majoitusliikkeeseen sen tuloaikoja noudattaen,
mutta varattua huonetta ei ole vapaana, hänelle on ilman lisäkustannuksia
hankittava lähin mahdollinen vastaavan tasoinen huone. Lisäksi asiakkaalla
on oikeus korvaukseen hänelle tästä aiheutuneista välittömistä vahingoista
kuten tarpeellisista asian selvittämisestä aiheutuneista puhelin­ ja
matkakuluista.

4. Varaustakuu (Hotel Reservation Service)
Varauksen varmistamiseen kansainvälisten luottokorttien haltijat voivat
käyttää Varaustakuuta. Sillä voidaan pitää huone varattuna klo 18.00
jälkeenkin ilman, että asiakas erikseen ilmoittaa myöhäisestä
saapumisestaan. Majoitusliike pyytää kortinhaltijalta seuraavat tiedot: nimen, kortin
numeron ja voimassaoloajan, osoitteen, puhelinnumeron ja
sähköpostiosoitteen. Majoitusliikkeellä on oikeus pyytää tiedot kirjallisesti
tai suullisesti.
Majoitusliike antaa asiakkaalle seuraavat tiedot: majoitusliikkeen nimen ja
osoitteen, huoneen hinnan veroineen, varausnumeron ja peruutusehdot sekä
saapumatta jäämistä koskevan yhden vuorokauden hintaa veroineen
vastaavan veloituksen mahdollisuus, mikäli kortinhaltija ei saavu sovittuna
ajankohtana majoitusliikkeeseen eikä majoitusliikkeen ilmoittamia
peruutusehtoja ole noudatettu. Asiakkaalla on halutessaan oikeus saada
tiedot myös kirjallisesti. Asiakkaan tulee säilyttää majoitusliikkeen antama
informaatio.

5. Peruutus ja saapumatta jääminen
Asiakas voi peruuttaa yhden yön huonevarauksen kustannuksitta kaksi vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää.
Jos asiakas jää saapumatta, majoitusliikkeellä on oikeus veloittaa häneltä
yhden vuorokauden hinta, ellei huonetta saada myytyä edelleen.
Jos Varaustakuuta käyttänyt asiakas ei peruuta varausta ja jää saapumatta,
majoitusliikkeellä on oikeus korvauksena veloittaa asiakkaan luottokortilta
yhden vuorokauden hinta veroineen. Majoitusliikkeellä on
näyttövelvollisuus siitä, että asiakas ei ole peruuttanut varaustaan
peruutusehtojen mukaisesti ja että hän on hyväksynyt aiheutuneiden
kulujen veloituksen luottokortiltaan.
Useampaa yötä koskevan varauksen asiakas voi peruuttaa kustannuksitta 30
vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää. Tämän jälkeen tapahtuneesta
peruutuksesta veloitetaan 35 % varauksen arvosta siltä ajalta, kun huonetta
ei ole saatu myytyä edelleen. Jos asiakas peruuttaa useampaa yötä koskevan
varauksensa alle 15 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää, veloitetaan
50 % varauksen arvosta. Jos asiakas peruuttaa useampaa yötä koskevan
varauksensa alle 7 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää, veloitetaan
100 % varauksen arvosta.

6. Lähtö ennen sovittua ajankohtaa
Jos asiakas lähtee pois ennen sovittua lähtöpäivää, hänen on ilmoitettava
lähdöstään majoitusliikkeelle viimeistään klo 18.00 edeltävänä päivänä.
Muutoin majoitusliikkeellä on oikeus veloittaa häneltä korvauksena yhden
vuorokauden hinta.
Jos kysymys on useamman yön majoituksesta, asiakkaan on maksettava
sovittu hinta käyttämättä jääneeltä ajalta, ellei huonetta saada myytyä
edelleen.

7. Maksut
Asiakas maksaa huoneen majoitusliikkeeseen saapumisen tai lähdön
yhteydessä tai ennakkoon varausmaksun osuudelta.
Majoitusliike vähentää mahdollisen ennakkoon suoritetun varausmaksun
lopullisesta huonelaskusta. Jos asiakas peruuttaa varauksensa
peruutusehtojen vastaisesti, majoitusliikkeellä on oikeus pitää asiakkaan
suorittama varausmaksu.
Jos vastaavasti asiakas on peruuttanut huoneen peruutusehtojen mukaisesti,
majoitusliike on velvollinen palauttamaan asiakkaalle hänen maksamansa
varausmaksun lukuun ottamatta toimistokuluja.
Jos majoitusliikkeelle on aiheutunut kustannuksia asiakkaan tilaamista
erityisistä palveluista tai järjestelyistä, kuten esimerkiksi juhlakoristelut,
muiden tilaukseen tarvittavien tilojen varaaminen, varautuminen
erityisruokavalioihin jne., asiakkaan tulee korvata niistä aiheutuneet kulut
majoitusliikkeelle. Majoitusliike voi vähentää mainitut kulut asiakkaalle
palautettavasta varausmaksusta.
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ja saada
suorittamansa varausmaksu takaisin, jos sitä olisi kohtuutonta periä
asiakkaan peruuttamisesta tai saapumatta jäämisestään huolimatta. Tällöin
on kyse asiakkaan tai hänen läheisensä vakavasta sairastumisesta, vakavasta
onnettomuudesta, kuolemasta tai muusta odottamattomasta ja vakavasta
tapahtumasta kuten asunnon palosta. Läheisenä henkilönä pidetään avio­ ja
avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta,
isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa majoitus on sovittu
samaan huoneeseen. Asiakkaan on ilmoitettava saapumatta jäämisen syy
viipymättä majoitusliikkeelle ja se on osoitettava luotettavalla selvityksellä,
kuten lääkärintodistuksella, poliisin tutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön
lausunnolla. Selvitys tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas
on saanut lausunnon. Majoitusliikkeellä on kuitenkin oikeus vähentää
palautettavasta määrästä toimistokulut.
Jos edellä mainittujen seikkojen vuoksi asiakkaan lähtö majoitusliikkeestä
tapahtuu ennen sovittua lähtöpäivää, voidaan asiakkaan maksettavaksi
edellä kohdan 6 perusteella muutoin sovittua hintaa kohtuullistaa
käyttämättä jääneeltä ajalta, ellei huonetta ole saatu myytyä edelleen.
Varauksen vahvistamisen jälkeen majoitusliikkeellä ei ole oikeutta korottaa
eikä vastaavasti myöskään velvollisuutta alentaa sovittua majoituksen
hintaa. Poikkeuksen tästä muodostavat verojen ja muiden julkisten
maksujen muutokset, mikäli niitä ei ole voitu ottaa huomioon
varausvahvistusta tehtäessä. Majoitusliike ei saa kuitenkaan korottaa
sovittua majoituksen hintaa varauksen alkamispäivää edeltävien 21 päivän
aikana. Jos korotus majoituksen hinnassa on varauksen tekemisen jälkeen
enemmän kuin 10 prosenttia, asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus
kustannuksitta. Asiakkaan on ilmoitettava varauksen peruuttamisesta
majoitusliikkeelle viikon kuluessa siitä, kun asiakas sai tiedon hinnan
korotuksesta.
Majoitusliikkeellä on oikeus tehdä kansainvälisten luottokorttien haltijoille
varauksen yhteydessä veloitus ja ennakkovarmennus luottokortilta.
Ennakkomaksuna luottokortilta voidaan veloittaa varauksen yhteydessä
kohtuullinen varausmaksu.
Jos majoitusliike ei ole tehnyt ennakkovarmennusta, majoitusliikkeellä on
oikeus asiakkaan sisään kirjautumisen yhteydessä periä kohtuullinen
vakuus lisäpalveluiden (kuten minibaarin) käyttämisestä.

8. Asiakkaan esiintyminen majoitusliikkeessä
Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon
hänelle tiedoksi annetut majoitusliikkeen järjestyssäännöt. Jos asiakas
vakavasti rikkoo näitä sääntöjä, hänet voidaan välittömästi poistaa
majoitusliikkeestä. Asiakkaan on tällöin kuitenkin maksettava
majoituksensa ja tilaamiensa lisäpalveluiden hinta eikä hän voi vaatia jo
suoritetun maksun palauttamista.

9. Vastuu asiakkaan omaisuudesta
Asiakas voi säilyttää arvotavaroitaan huoneen säilytyslokerossa tai
majoitusliike voi ottaa asiakkaan pyynnöstä säilytettäväksi tämän
arvotavaroita. Majoitusliikkeellä on oikeus periä säilytyksestä maksu.
Jos asiakkaan säilytettäväksi jätettävä omaisuus on poikkeuksellisen
arvokasta, on hänen ilmoitettava siitä majoitusliikkeelle ennen sen säilöön
jättämistä. Majoitusliike voi kieltäytyä ottamasta säilöön tällaista
omaisuutta.
Asiakas vastaa omista matkatavaroistaan, jollei majoitusliike ole ottanut
niitä säilytettäväksi. Jollei majoitusliike vastaa säilytettäväksi ottamistaan
asiakkaan matkatavaroista, majoitusliikkeen tulee nimenomaisesti ilmoittaa
tästä asiakkaalle.
Majoitusliike ei vastaa huoneen säilytyslokerossa olevasta asiakkaan
omaisuudesta.
Majoitusliike ei vastaa autohallissa tai majoitusliikkeen pysäköintialueella
olevan asiakkaan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden
vahingoittumisesta tai katoamisesta.

10. Asiakkaan vastuu vahingosta
Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan
vahingoista, kuten tupakoimisesta huoneessa, jonka hän, hänen vieraansa
tai lemmikkieläimensä aiheuttavat huoneelle tai majoitusliikkeen muille
tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä majoitusliikkeen
muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen.
Vastuu vahingoista määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien
periaatteiden mukaan.

11. Virhe ja virheilmoitus
Jos huone tai siihen liittyvät taikka varauksen yhteydessä tilatut järjestelyt
tai palvelut eivät vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun,
majoitusliikkeen suorituksessa on virhe.
Jos huone ei ole asiakkaan käytettävissä luvattuna aikana, majoitusliikkeen
suorituksessa on virhe.
Asiakas ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita siitä
majoitusliikkeen vastaanottoon tai varauksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle
kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt
se havaita.

12. Virheen korjaaminen ja hinnanalennus
Majoitusliikkeen on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan.
Majoitusliike saa kuitenkin kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä
aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Asiakas saa
kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista
haittaa.
Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä majoitusliikkeen kustannuksella tai
jos virhe ei ole korjattavissa, asiakkaalla on oikeus virheen merkitystä
vastaavaan hinnanalennukseen. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korvaukseen
hänelle aiheutuneista välittömistä vahingoista.

13. Majoitusliikkeen ja asiakkaan väliset erimielisyydet
Majoitusliike ja asiakas ensisijaisesti neuvottelevat heidän välisistä
erimielisyyksistä.
Erimielisyystilanteissa asiakas voi saada apua kuluttajaoikeusneuvojalta.
Asiakas voi myös saattaa erimielisyyden Kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi.